gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: آرزوها

قانون جذب به ما می گوید که در زندگی به همان چیزهایی می رسیم که بر روی آنها تمرکز می کنیم و به آن انرژی می دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم به هر چیزی که فکر کنیم در زندگی برایمان متجلی خواهد شد. اغلب کارشناسان در حوزه قانون جذب نظير ايسترهيکس نظريه جالبي ارائه

X