gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: اجابت میشود

همانا خدا ازتو به تو نزديكتر است و هنگامي كه او را مي‌خواني او شنواست و دعاي تو را اجابت مي‌كند به شرط اينكه از روي پاكي نيت باشد كه پاك بودن نيت يكي از مهمترين عوامل اجابت دعا مي‌باشد. همانگونه که می دانید ، دعا در دین ما جایگاه و ارزش بسیار بلندی دارد