gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: اینشتین


 

داستان نامه آلبرت اینشتین و پدر واقعی کیست؟

آیا راهی وجود دارد تا بتوان جان آدمی را از شر جنگ نجات داد؟ امروزه به‌‌‌‌‌‌‌‌طورکلی پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند که با پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌های فن، این مسئله دیگر برای بشر متمدن، جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حیاتی پیدا کرده است،