gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: جن

روزی که خداوند انسان را خلق کرد فاصله ای بین جنیان و بشر قرار داد که جنیان بدون اذن خدا اجازه نزدیک شدن و آسیب رساندن به آدمیان را ندارند. زندگی اجانین هزاران هزار سال قبل از انسانها آغاز گردیده و دارای نظم و قانونی است که برای ما انسانها اصلاً قابل درک نمی باشد.

X