gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: حواس

پست انتخابی امروز  در مورد ادراک حسی بدن و پی بردن به عمق معانی اون هاست ، با ما در ادامه مطلب همراه باشید . یک مسیر معنوی تنها محدود به چند بحث خاص نیست ، بلکه دیدن ، درک کردن ، حس کردن  ، عبادت کردن و بطور خلاصه زندگی کردن با اون در

حواس پنج گانه

امروز در مورد ادراک حسی بدن و پی بردن به عمق معانی اون ها صحبت میکنیم.

یک مسیر معنوی تنها محدود به چند بحث خاص نیست ، بلکه دیدن ، درک کردن ، حس کردن ، عبادت کردن و بطور خلاصه زندگی کردن با اون در تمام لحظات کنونی ایست . تمام این اوامر مقدس محسوب میشن زمانی که ، در راه رسیدن به هدف شناخت خود و خداوند بهشون توجه بشه . میدونیم که مسیر

X