gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: در مورد مغز تابحال درک نکرده اید

در اینجا درباره موارد شناخته شده و همچنین موضوعاتی که در مورد مغز خود درک نکرده ایم، صحبت می کنیم. بیشتر آنچه ما از انسان بودن خود درک نمی کنیم، آن چیزی است که در درون سر ما می گذرد. مغز انسان یک عضو گیج کننده است، مانند سوالاتی که در مورد مرگ و زندگی،

X