gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: زمینه های خلاقیت ذهن

خلاقیت به ما کمک می کند به آن چیزهایی که عادت کردیم و از آن پیروی کنیم فاصله بگیریم و چیزهایی جدیدتری را در ذهن خود قرار دهیم به این صورت که با پیشرفت تکنولوژی ذهن خود را آماده می کنیم تا این چیزهای جدید را یاد بگیریم. ۱- ذهن هدف یاب هدف گذاری مناسب

X