gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: قوانین

کائنات منظومه ای از فرشتگان می تواند باشد که خواسته های ما را برآورد . ?سه قانون از قوانین مهم کائنات : ✅1- قانون جبران ✅ 2- قانون جذب ✅3- قانون مزرعه ✳️1- قانون جبران : در کائنات هر فعلی که برای تو صورت می گیرد یا نعمتی به تو می رسد (حال با هر

1- قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

X