شرکت تحقیقات علوم روحی و متافیزیک استاد گیلکی شماره ثبت: 357866