gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: کتک


 

همسرتان شما را کتک میزند؟

هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی می شود و در ایران هم براساس مطالعاتی که سال 1383 به پایان رسید، 66 درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان تاکنون،