gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: 8 روش برای بهبود تمرکز

علم روابط جدیدی بین کارهایی که می توانیم روزانه انجام دهیم تا ظرفیت کلی حافظه مان افزایش یابد، کشف می کند. مغز شما مانند یک ماهیچه است. ماهیچه بدون رفتن به باشگاه و تغذیه ی مناسب رشد نمی کند. مشابه همین موضوع برای مغز هم اتفاق می افتد. بدون توجه و مراقبت از آن، مغز هم مانند