پاک کردن یا حذف انرژی منفی
تاثیر انرژی منفی بر بدن