مهندسی ذهن و چرخه باورها
روش‌های هم فرکانس شدن با خواسته
تربیت ضمیر ناخودآگاه
دکتر علیرضا آزمندیان